Aktualności dotyczące projektu

Nowy artykuł
2019-09-30

Zakończyły się szkolenia planowane w ramach projektu. Łącznie w 10-ciu szkoleniach wzięły udział 102 osoby (61K i 41M). Wszyscy uzyskali uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu. Uczestnikom gratulujemy.


Nowy artykuł
2019-09-30

28.09.2019 zakończyło się szkolenie ostatniej grupy. 12 osób uzyskało uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu.


Nowy artykuł
2019-09-23

Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie.Nowy artykuł

Informacje o projekcie:

Projekt „Instruktor praktycznej nauki zawodu –perspektywą dla kadr” nr RPZP.08.06.00-32-K102/17” realizowany będzie w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. Projekt realizowany będzie w okresie 01.12.2017-31.12.2019. Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności i nabycie przez uczestników uprawnień pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu.

Uczestnicy projektu:

Projekt jest skierowany do 100 osób, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Kryteria uczestnictwa:
- wiek powyżej 18 roku życia
- mieszkaniec/ka województwa zachodniopomorskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym
- wykształcenie minimum średnie lub tytuł mistrza w zawodzie
- osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie z własnej woli, chcąca zdobyć, uzupełnić, podwyższyć kwalifikacje zawodowe
- złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika, status uczestnika projektu)

Kryteria selekcji:
- kobiety (3 pkt)  meżczyźni (1pkt)
- osoby niepełnosprawne (3 pkt)
- wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe- 0 pkt, średnie 3 pkt, wyższe 1 pkt)

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 10 szkoleń: ”Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” .

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z paragrafem 10 ust.4 Rozporządzenia MEN z dn 15.12.2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.Nr244, poz.1626, z późn. z m.).

Każda grupa szkoleniowa obejmuje 80 godz (45 minutowych). Program nauczania obejmuje:
- podstawy pedagogiki 20 godz,
- podstawy psychologii 20 godz,
- podstawy pedagogiki kształcenia praktycznego 30 godz,
- zajęcia praktyczne 10 godz.

Na zakończenie każdy uczestnik przystąpi do egzaminu przed komisją i uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w załączniku nr 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz.186). Zaświadczenie to daje uprawnienia pedagogiczne instruktora praktycznej nauki zawodu.

Harmonogram poszczególnych szkoleń będzie przygotowywany na bieżąco po uzbieraniu grupy szkoleniowej.

Koszty szkolenia, w tym materiały, egzaminy są w całości pokrywane ze środków projektu.

Wartość projektu 185.625,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 166.875,00 zł

Załączone pliki:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 •oświadczenie uczestnika

status uczestnika projektu

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie pl. Jana Kilińskiego 3 pok 151 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres szkolenie@wzdz.pl. Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 91 4501 701.

REKRUTACJA JUŻ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Harmonogramy szkoleń:

I grupa 13.04-19.05.2018

II grupa 08.06-08.07.2018

III grupa 24.08.2018- 22.09.2018

IV grupa 21.09.2018-20.10.2018

V grupa 16.11-09.12.2018

VI grupa 18.01-16.02.2019

VII grupa 22.02-23.03.2019

VIII grupa 15.03-13.04.2019

IX grupa 14.06-13.07.2019

X grupa 30.08-28.09.2019