Zapytanie ofertowe nr 3/KZ/2017

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na: PRZEBUDOWĘ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH POLIGONU BUDOWLANEGO NA POTRZEBY SPAWALNI SZKOLENIOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI USŁUG STOLARSKICH NA FUNKCJĘ OBSŁUGI TECHNICZNEJ DLA SPAWALNI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego RPZP.08.06.00-32-K034/17” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 15.01.2018.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1:Formularz oferty