Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na: ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU DO POMIESZCZEŃ SZKOLENIOWYCH WARSZTATU MECHANICZNEGO NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA OPERATORA OBRABIAREK CNC w ramach projektu nr RPZP.09.08.00-32-0005/17 pn. „Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych warsztatu mechanicznego WZDZ w Szczecinie na potrzeby kształcenia na kierunkach: operator obrabiarek CNC, ślusarz, elektromechanik” realizowanego w ramach działania 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowano w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Zasadach w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 27.04.2018.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Wzór umowy