Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na: dostawę fabrycznie nowego wyposażenia spawalni szkoleniowej w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego RPZP.08.06.00-32-K034/17” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 27.07.2018.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki: Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1:Specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Procedura została rozstrzygnięta.

Komisja oceny ofert rekomenduje wybór oferty:

W części A: Ewm AG Spółka Akcyjna oddział w Polsce, ul. Gdańska 13a, 70-661 Szczecin ze względu na liczbę uzyskanych punktów, warunki techniczne i realizacji zamówienia oraz wysokość kosztów.

W części B i C Ze względu na bardzo dużą różnicę kosztową pomiędzy kwotą oferty a kwotą zaplanowaną w budżecie projektu, Komisja rekomenduje zgodnie zapisami w części V pkt 8 zapytania ofertowego 9/KZ/2017 „niedokonanie wyboru żadnej oferty bez podawania przyczyny i odstąpienie od rozstrzygnięcia postępowania bez podawania przyczyny” i ogłoszenie zapytania ofertowego ponownie