Kwalifikacje - moja przyszłość

Projekt „Kwalifikacje – moja przyszłość” nr RPZP.08.06.00-32-K005/18 realizowany jest w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018-31.08.2020.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia i Technikum Zawodowym WZDZ w Świnoujściu dzięki doposażeniu warsztatów szkolnych do nauki przedmiotów elektrycznych oraz stworzeniu warunków umożliwiających odbycie praktyki zawodowej zwiększającej szanse na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy. Realizacja projektu obok osiągnięcia założonych celów i wskaźników przyczyni się do promocji i poprawy wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży, rodziców oraz pracodawców; wpłynie pozytywnie na samoocenę oraz ułatwi przechodzenie uczniów z etapu edukacji do zatrudnienia; poprawi bieżącą sytuację ekonomiczną uczestników oraz wpłynie pozytywnie na lokalny rynek dostawczo-usługowy.

Uczestnikami projektu będzie 40 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer uczęszczających do Branżowej Szkoły I Stopnia lub Technikum Zawodowego WZDZ w Świnoujściu.

Działania projektowe:

1. Doposażenie Sali do nauki montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych

2. Indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjno - zawodowe podczas którego zostaną wypracowane Indywidualne Plany Rozwoju

3. Praktyki i staże zawodowe u lokalnych pracodawców

4. Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Harmonogram projektu:

1. Doposażenie pracowni – III kwartał 2018 roku - I kwartał 2019

2. Poradnictwo – rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020

3. Praktyki i staże zawodowe – rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020

4. Stypendia dla uzdolnionych uczniów – rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020

Wartość projektu 585.599,70 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 527.039,72 zł