Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kurs przygotowujący do ubiegania się o tytuł kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 

Czas trwania kursu - 245 godzin.

Warunki przyjęcia:
- posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA
- mieć ukończone 21 lat
- ukończyć co najmniej gimnazjum
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo
- posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji albo inne wymienione w art. 26 pkt. 3 ust. 6
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła

Jak widzisz klika warunków trzeba spełnić i warto pamiętać o nich przed rozpoczęciem kursu.Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...