Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Celem kursu jest nabycie umiejętności i kwalifikacji pracownika magazynu, przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienie umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z kierowaniem wózkami jezdniowymi.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie: źródeł i warunków zakupu do magazynu/hurtowni, zawierania umów na dostawy (ofert, zamówień), rozliczania dostaw, składania reklamacji, zapłaty.

Absolwent kursu będzie potrafił: przyjąć i rozmieścić towary, zaplanować i przeprowadzać działania promocyjne i reklamowe na potrzeby hurtu, zapewnić odpowiednie środki transportu, sporządzać stosowną dokumentację, prawidłowo i bezpiecznie obsługiwac wózek jezdniowy, postępować w przypadku pożaru i udzielać pomocy przedlekarskiej.

Warunki przyjęcia na kurs:

- ukończone 18 lat,

- ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

- stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi.

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...