Program profilaktyczno-wychowawczy

W naszych szkołach realizaowany jest Program profilaktyczno-wychowawczy mający na celu:
1. Podniesienie jakości kształcenia.
2. Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi uczniów.
3. Współpraca ze środowiskiem i podmiotami wspierającymi szkołę.
4. Promocja zdrowia.
5. Ograniczenie zachowań problemowych, w szczególności wagarów, agresji i przemocy.

Program realizowany jest przez:
1. Spotkania z rodzicami.
2. Pogadanki, dyskusje, prelekcje, wykłady.
3. Spotkania ze specjalistami.

Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z:
a) Poradnią Pedagogiczna – Psychologiczną,
b) Policją i Strażą Miejską,
c) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
d) Kuratorem Sądowym d/s Rodzinnych i Nieletnich,
e) Poradniami specjalistycznymi.


Pełna treść dokumentu:

Program profilaktyczno - wychowawczy na rok szkolny 2017/2018

Word - 50.8 kbZałączniki

PDF - 152.3 kb

PDF - 272.4 kb

PDF - 125.8 kb

PDF - 234.9 kb

PDF - 165.2 kb

PDF - 132.9 kb