Terminarz rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia

1.
Od 09 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.
Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

3.
Do 12 lipca 2022r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

4.
19 lipca 2022r. godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.
Od 09 maja 2022r. do 20 lipca 2022r. – wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie

6.
Od 19 lipca 2022r. do 22 lipca 2022r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7.
25 lipca 2022r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.
Do 26 lipca 2022r. – poinformowanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.

9.
Do 28 lipca 2022r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10.
Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia –
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

11.
Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. **

12.
Do 3 dnia złożenia odwołania do dyrektora do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.