Młodociani pracownicy

NAUKA W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej. Nauka trwa 36 miesięcy tj. 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i
zawodowe.

Uczeń wybiera zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w różnych zawodach
zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego., np. kucharz, fryzjer,
elektryk, stolarz, ślusarz, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz
samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy,
sprzedawca, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, malarz –tapeciarz, lakiernik, murarz, tynkarz, monter
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Kształcenie zawodowe tj. przedmioty związane z wybranym zawodem realizowane
są na turnusach zawodowych. Turnus realizowany poza szkołą jest przez nią finansowany, koszty
dojazdu, wyżywienia czy zakwaterowania w internacie pokrywa uczestnik turnusu. Turnus trwa
4 tygodnie w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Po zakończeniu uczeń otrzymuje
zaświadczenie z ocenami z przedmiotów zawodowych, z zachowania oraz z wykazem
obecności.
Aby uzyskać promocję do klasy następnej należy uzyskać pozytywne oceny z turnusu,
zajęć praktycznych, oraz z przedmiotów w szkole.

Zaświadczenie o jego ukończenie należy dostarczyć pracodawcy i do szkoły.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu absolwent uzyska dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze
branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej
Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

UWAGA! Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje pracodawca, młodociany oraz jego opiekun prawny.

Pracownik młodociany

Kodeks pracy definiuje pracownika młodocianego jako osobę, która:

 ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

 ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową. Osoba, która ukończyła ośmioletnią
szkołę podstawową, niemająca 15 lat, musi posiadać opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej.

Młodociany, który przed ukończeniem przygotowania zawodowego osiągnął
pełnoletniość, kończy to przygotowanie na warunkach określonych dla młodocianych.

Zasady nauki zawodu u pracodawcy

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy.

Ważne informacje!
Badanie u lekarza Medycy Pracy
Należy wykonać dwa badania u lekarza medycyny pracy:

 do dokumentów rekrutacyjnych, szkoła daje skierowanie, lekarz Medycy Pracy
stwierdza brak przeciwwskazań do nauki w Szkole;

 do nauki zawodu u pracodawcy, pracodawca daje skierowanie, lekarz Medycy
Pracy stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w konkretnym zawodzie.

Książeczka sanepidowska (zdrowia) dla celów Sanitarnych
Należy wyrobić ją w przed 1 dniem podjęcia nauki zawodu jako:
kucharz, kelner, fryzjer, sprzedawca w sklepie spożywczym,
mięsnym, piekarz, cukiernik.

Przykład rozkładu okresu nauki
zajęcia praktyczne u pracodawcy – ale zgodne z planem lekcji ustalonym przez Szkołę
I kl. 01.09.2023 r. - 31.08.2024 r.
II kl. 01.09.2024 r. - 31.08.2025 r.
III kl. 01.09.2025 r. - 31.08.2026 r.

Pracodawca kieruje młodocianego na naukę przedmiotów teoretycznych do Szkoły w
ramach zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
W sytuacji kiedy Szkoła ogłasza dni wolne od zajęć teoretycznych uczniowie Szkoły
Branżowej muszą udać się na zajęcia praktyczne do Pracodawcy.
Wolne od zajęć w szkole to przerwa na mi. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc lub inne
dni, w których nie odbywają się zajęcia w szkole.
Pracodawca ma prawo uzyskania informacji o otrzymywanych ocenach oraz frekwencji na
zajęciach teoretycznych jak również uczestniczyć w wywiadówkach szkolnych.
Po zakończeniu każdego roku nauki uczeń powinien dostarczyć pracodawcy kopię
świadectwa szkolnego!

Nauka przedmiotów zawodowych
W każdym roku szkolnym uczniowie klas wielozawodowych pracownik młodociany
skierowany zostaje przez Szkołę na czterotygodniowy kurs celem nauki przedmiotów
zawodowych lub przedmioty zawodowe zorganizowane są w ciągu roku szkolnego w
ramach zajęć szkolnych.

Nieobecności
Nieobecności na zajęciach u pracodawcy i w szkole mogą być spowodowane wyłącznie
chorobą i można je usprawiedliwić wyłącznie na druku L-4, który wystawia lekarz.
W trakcie wizyty u lekarza niezbędny jest PESEL młodocianego oraz NIP pracodawcy.
L-4 oryginał lekarz przekazuje do pracodawcy za pomocą systemu online, młodociany
przekazuje kopię do szkoły.

Urlopy wypoczynkowe:
Bierzemy pod uwagę rok urodzenia młodocianego
Udzielany tylko w okresie ferii zimowych i wakacji.

I rok nauki:

młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu po 6 miesiącach pracy,
młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu po pierwszym roku pracy,
RAZEM 38 dni.

W roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat:
przysługuje 12 dni urlopu po 6 miesiącach pracy,
przysługuje 20 dni urlopu po pierwszym roku pracy,
RAZEM 32 dni.

II rok nauki:

młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu.
W roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat:
przysługuje 20 dni urlopu.

III rok nauki
młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu.
W roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat:
przysługuje 20 dni urlopu

Wynagrodzenie za pracę:
Młodociani odbywający naukę zawodu u pracodawcy otrzymują wynagrodzenie, które
uzależnione jest od roku nauki. Stawki wynagrodzenie ulegają zmianie raz na trzy miesiące.
Otrzymują corocznie PIT-11 i rozliczają PIT – 37 samodzielnie. Rodzice nadal mogą
korzystać z ulgi prorodzinnej tj. na uczące się dziecko pod warunkiem spełnienia
określonych warunków..
Pracodawca zgłasza młodocianego do ubezpieczeń w ZUS i odprowadza składki. Rodzice
wyrejestrowują dziecko z ubezpieczenia zdrowotnego w swoim zakładzie pracy lub
Powiatowym Urzędzie Pracy.

Czas pracy młodocianego:
Do czasu ukończenia 16 lat - 6 godzin,
Po ukończeniu 16 lat – 8 godzin,
Bierzemy pod uwagę datę urodzenia ucznia

Egzaminy

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym lub zawodowym w zawodzie, którego
dotyczy nauka zawodu. Obowiązek ten wynika z umowy i jest
zobowiązaniem, które należy wypełnić.
Po zdaniu egzaminu młodociany zobowiązany jest dostarczyć Pracodawcy, dyplom/świadectwo uzyskanych kwalifikacji w zawodzie!