Kurs języka angielskiego dla spawaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały dotychczas kontaktu z językiem angielskim (beginners) lub osób, które deklarują brak umiejętności językowych pomimo wcześniejszego kontaktu z językiem angielskim (false beginners). Przeznaczony dla spawaczy. Założeniem programu jest wykształcenie czterech umiejętności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, pisania oraz mówienia, przy nacisku na funkcjonalny aspekt nauczania języka. Uczestnicy kursu będą się zapoznawać z nowymi, coraz trudniejszymi strukturami językowymi stopniowo, w kontekście codziennych sytuacji, w ich praktycznym zastosowaniu. Zakres słownictwa będzie ograniczony do określeń codziennych, które pojawią się w czasie zajęć wielokrotnie w rozmaitych kontekstach.

CEL KSZTAŁCENIA

opanowanie języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym oraz opanowanie terminologii związanej ze spawalnictwem

WYKAZ JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

- komunikacja ogólna - 58 godzin

- zagadnienia specjalistyczne spawalnicze - 38 godzin

- sprawdziany kontrolne - 4 godziny

CZAS TRWANIA

ogółem 100 godzin

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...