Kurs języka hiszpańskiego dla spawaczy

Założeniem kursu jest wykształcenie u słuchaczy, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z językiem hiszpańskim, czterech umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego.

CEL KSZTAŁCENIA

celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy języka hiszpańskiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym oraz opanowanie terminologii specjalistycznej związanej ze spawalnictwem

WYKAZ JEDNOSTEK MODUŁOWYCH

- komunikacja ogólna (część I) - 30 godzin

- komunikacja ogólna (część II) - 30 godzin

- terminologia i słownictwo stosowane w branży spawalniczej - 34 godziny

- sprawdziany kontrolne - 6 godzin

CZAS TRWANIA

ogółem 100 godzin

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...