Sprzedaż nieruchomości

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie sprzeda położone w sąsiedztwie nowo budowanego tunelu w Świnoujściu dwie nieruchomości (w całości lub oddzielnie):

1/ - przy ul. Okólnej 15: działka nr geod. 61/3, o pow. 4634 m2, wg m.p.z.p. obszar OG.V.08.

Przeznaczenie:
Tereny dla potrzeb powszechnych gminy obejmują tereny elementarne OG.V.08, które przeznacza się na cele funkcji związanych z obsługą mieszkańców i realizacją zadań administracji publicznej:
a) zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów potrzeb powszechnych gminy określonymi w § 4 ust. 5,
b) lokalizację obiektów oświaty i kształcenia zawodowego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
c) dopuszcza się lokalizację funkcji administracyjno-biurowej, usług rzemiosła i drobnej wytwórczości.

2/ - przy ul. Fińskiej : działka nr geod. 132/2 o pow. 1663 m2, wg m.p.z.p. obszar CM/UV.02.

Przeznaczenie:
Tereny centralne miasta i miejsca koncentracji usług obejmują tereny elementarne CM/U.V.01, CM/U.V.01a, CM/U.V.02, CM/U.V.03, CM/U.V.04, CM/U.V.05, CM/U.V.06, które przeznacza się na cele funkcji usługowych, w szczególności na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie obiektów: handlowych i gastronomicznych, biurowych i administracyjnych, zamieszkania zbiorowego, hotelowych i pensjonatowych przy uwzględnieniu poniższych i pozostałych ustaleń planu.

Mapka z lokalizacją w załączeniu. Istnieje również możliwość podziału działek.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 691 446 179 lub 604 404 430.

Galeria