Zebranie z rodzicami

Zebranie dotyczy:

  1. Informacji o wynikach w nauce i zachowaniu, zagrożenia ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem za semestr pierwszy

  2. Informacja o realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich:


"Europejskie staże zawodowe"

"Dwa zawody - więcej możliwości"

  1. Działania związane z ewaluacją wewnętrzną - ankieta dla rodziców na temat cyberprzemocy

  2. Informacja o statucie branżowej szkoły I stopnia

  3. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

  4. Sprawy różne