Nabór 2020 / 2021


Nabór 2020

Zasady rekrutacji

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły muszą przedstawić:

1. Dokumenty obowiązkowe:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty

 • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu (niezbędny druk zaświadczenia do lekarza dostępny w sekretariacie szkoły)

 • kandydaci do klas wielozawodowych dodatkowo przynoszą podpisane umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu (druk odpowiedniej umowy dostępny w sekretariacie)

 • kartę zdrowia

2. Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

 • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej


Nabór do klas w zawodach:

 •  Elektromechanik

 •  Ślusarz

 •  Operator obrabiarek skrawających

Praktyka w naszych warsztatach szkolnych.


Nabór do klas wielozawodowych:

 •  we wszystkich zawodach

Praktyka w zakładach pracy.

Sekretariat szkoły czynny od godziny 9:00 do 14:00

 

Plac Jana Kilińskiego 3

pokój 330, III piętro

Tel. 91 45 01 703

szkola@wzdz.pl