Procedury bezpieczeństwa w BSIS WZDZ Szczecin

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące na terenie Branżowej Szkoły I Stopnia

Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób trzecich; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby trzeciej, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

  • zakrycie nosa i ust,

  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,

  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,

  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.

 6. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 7. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły są zaopatrzeni w razie konieczności w indywidualne środki ochrony osobistej- rękawiczki jednorazowe, maseczki. Wyposażenie ochrony osobistej wykorzystuje się adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

 8. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych - utrzymywania w czystości oraz dezynfekcji toalet, sal, szatni, pomieszczeń służbowych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni płaskich, powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, blatów, klawiatury, włączników) za pomocą kart kontroli dezynfekcji zamieszczonych w pomieszczeniach. Dezynfekcja odbywa się raz na godzinę w godzinach pracy szkoły

 9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

 10. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić i dezynfekować.

 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

 1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.

 2. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

 3. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, ; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 4. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.

 

§ 3

Wybór formy kształcenia

 1. Wybór formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej zależy od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Miasta Szczecin, na terenie którego znajduje się Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.

 

 1. W przypadku zagrożenia epidemicznego dyrektor po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz organu prowadzącego podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

 1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych klasy lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

 2. kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 2 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.

 2. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 2 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

§4

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje realizując podstawę programową wg. ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

 

 1. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

 2. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.

 3. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

 4. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

 5. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 6. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia obowiązuje „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia lub zachorowania na COVID 19”.

 

 § 5

Rodzice

 1. Do szkoły można przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

 2. Do szkoły nie przychodzi uczeń, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi/ wychowawcy istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Uczeń powinien unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

§6

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.

 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

 

 1. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

 2. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

 3. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

 4. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

 5. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.

 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

§ 7

Przychodzenie uczniów do szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora lub pedagoga szkolnego, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

 3.  Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.

 

§ 8

Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 2.  Przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu między nimi.

 4. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. wycieczek.

 5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z przebywania na świeżym powietrzu.

 6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.

 7. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być systematycznie dezynfekowane.

 8. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 9. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

 

§ 9

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.

 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczyciela bibliotekarza wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.

 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 10

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 

  §15

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 2. Procedura może być modyfikowana.

 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.

 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.

 5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez dziennik elektroniczny.

 6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.


 

PDF - 882 kb
Procedury


PDF - 510.8 kb
Zarządzenie