KFS -bezpłatne szkolenia dla pracodawców

KFS jest wydzieloną częścią środków Funduszu Pracy stanowiącą wsparcie kształcenia ustawicznego celem zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.

Powiatowe Urzędy Pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujące:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może otrzymać pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli pracodawca należy do grupy mikro przedsiębiorców (przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników), jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 
  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 10 pracowników, jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego środki KFS stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Zapraszamy serdecznie wszystkich pracodawców zainteresowanych możliwością skorzystania ze środków KFS. Na miejscu chętnie doradzimy, podpowiemy i pomożemy przy wypełnianiu i składaniu wniosków.