Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

01 września 2014r.

(podstawa prawna: 

§2 ust.1 a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa
świąteczna

22 – 31 grudnia 2014 r.

 (podstawa prawna:

 §2 ust.1 a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

Ferie zimowe

19 stycznia – 1 lutego 2015 r.

 (podstawa prawna:

 §2 ust.1 a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Wiosenna przerwa
świąteczna

2 kwietnia – 7kwietnia 2015 r.

 (podstawa prawna:

 §2 ust.1 a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6.

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum

21,22,23kwietnia 2015 r.

 (podstawa prawna:

§ 113 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7.

Zakończenie zajęć w klasach programowo
najwyższych zasadniczej szkoły zawodowej

26 czerwca 2015 r.

 (podstawa prawna:

 §2 ust.1 a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8.

Zakończenie zajęć edukacyjnych
w roku szkolnym 2013/2014

26czerwca 2015 r.

 (podstawa prawna:

 §2 ust.1 a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9.

Koniec roku szkolnego

31 sierpnia 2014 r.

 (podstawa prawna:

§ 113 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)