Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół WZDZ w Szczecinie z siedzibą w Trzebiatowie

Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzebiatowie WZDZ w Szczecinie:

1.

Od 12 maja do 5 czerwca 2014 r. składają podania o przyjęcie do szkoły wraz z załączonymi dokumentami:


a)

podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,


b)

3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),


c)

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez lekarza Medycyny Pracy,


d)

umowa lub zaświadczenie od pracodawcy o naukę zawodu w celu przygotowania zawodowego.

2.

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły od 18 czerwca do 25 czerwca 2014 r.

3.

Od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godziny 15:00 należy dostarczyć:


a)

kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,


b)

opinię Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.

4 lipca 2014 r. godz. 15:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

5.

Od 8 lipca 2014r. do godz. 12:00 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6.

8 lipca 2014 r. do godz. 14:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

7.

Do 29 sierpnia 2014 roku przyjmowanie kandydatów do szkoły w przypadku wolnych miejsce.

ILOŚĆ MIEJSC NIEOGRANICZONA
SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKĘ

Dokumenty do pobrania w formacie pdf:

PDF - 30.9 kb
Kwestionariusz
PDF - 98.6 kb
Podanie do technikum
PDF - 104.4 kb
Podanie do ZSZ
PDF - 67.4 kb
Podanie o praktykę w ZSZ