Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół WZDZ w Szczecinie z siedzibą w Trzebiatowie

Kandydaci do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebiatowie WZDZ w Szczecinie

Do SP dla dorosłych przyjmowane są osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczego Hufca pracy – 15 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla młodzieży.

Kandydaci składają podanie do szkoły wraz z załączonymi dokumentami:

-

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

-

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/OKE;

-

3 fotografie;

-

kserokopia metryki urodzenia lub dowodu osobistego;

-

w przypadku ubiegania się o semestr wyższy, dokumenty ukończenia niższych semestrów;

-

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej /w przypadku osób niepełnoletnich.

Dokumenty do pobrania w formacie pdf:

PDF - 30.9 kb
Kwestionariusz

PDF - 191.5 kb
Podanie - Szkoła Podstawowa