Aktualności dotyczące projektu

Nowy artykuł
2018-03-13

Uczniowie rozpoczęli udział w szkoleniach:
- pierwsza grupa uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz 8.12.2017 rozpoczęła udział w szkoleniu „Spawanie w metodzie MAG 135”. Grupa zakończy zajęcia 20.03.2018
- pierwsza grupa uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik rozpoczęła w dniu 11.12.2017 szkolenie „Elektryk” przygotowujący ich do zdobycia uprawnień czeladniczych w zawodzie. Planowany termin zakończenia szkolenia – 13.06.2018. W dniu 14.02.2018 rozpoczęli oni także udział w szkoleniu „Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji el-en do 1KV” szkolenie zakończy się 29.05.2018.
- druga grupa uczniów kształcących się w zawodzie elektromechanik rozpoczęła w dniu 31.01.2018 szkolenie „Elektryk” przygotowujący ich do zdobycia uprawnień czeladniczych w zawodzie. Planowany termin zakończenia szkolenia – 18.05.2018


Nowy artykuł
2018-03-13

24 uczniów rozpoczęło udział w projekcie. Wszyscy zostali objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym.Dwa zawody - więcej możliwości

Informacje o projekcie:

Projekt „Dwa zawody – więcej możliwości” nr RPZP.08.06.00-32-K035/17 realizowany jest w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w partnerstwie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017-31.08.2019. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego Zasadniczej Szkoły zawodowej WZDZ w Szczecinie (aktualnie Branżowej Szkoły I Stopnia) dzięki doposażeniu warsztatów szkolnych do nauki przedmiotów zawodowych na potrzeby m.in. Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, stworzeniu warunków umożliwiających uzyskanie przez uczestników drugich kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciu praktyki zawodowej w podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego zwiększające szanse na zatrudnienie. Realizacja projektu obok osiągnięcia założonych celów i wskaźników przyczyni się do promocji i poprawy wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży, rodziców oraz pracodawców; wpłynie pozytywnie na samoocenę oraz ułatwi przechodzenie uczniów z etapu edukacji do zatrudnienia; poprawi bieżącą sytuację ekonomiczną uczestników oraz wpłynie pozytywnie na lokalny rynek dostawczo-usługowy. Uczestnikami projektu będzie 48 uczniów/uczennic Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ (dawniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o WZDZ w Szczecinie) kształcących się w zawodzie elektromechanik i ślusarz.

Działania projektowe:

1. Doposażenie pracowni do nauki przedmiotów elektromechanicznych i ślusarskich w niezbędne materiały i sprzęt do nauki zawodu

2. Indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjno - zawodowe podczas którego zostaną wypracowane Indywidualne Plany Rozwoju

3. Szkolenia: „Eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”, „Elektryk”, „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”

4. Praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców

5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów

6. Studia podyplomowe dla szkolnego doradcy zawodowego

Harmonogram projektu:

1. Doposażenie pracowni – III-IV kwartał 2017 roku

2. Poradnictwo – rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

3. Szkolenia dla uczniów – rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

4. Praktyki zawodowe – rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów – rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019

6. Studia podyplomowe – rok szkolny 2017/2018

Wartość projektu 1.160.181,64 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.044.163,47 zł

Harmonogramy zajęć:

Rok szkolny 2017/2018

Spawanie MAG 135 I grupa

Spawanie MAG 135 II grupa

Elektryk i SEP I grupa

Elektryk i SEP II grupa

Rok szkolny 2018/2019

Spawanie MAG 135 III grupa

Spawanie MAG 135 IV grupa

Elektryk i SEP III grupa

Elektryk i SEP IV grupa