Zapytanie ofertowe nr 3/KUCH/2018 - zakończone

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na remont pomieszczeń szkoleniowych Warsztatu Gastronomicznego w budynku Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego realizowanego projektu „Kucharz- zawód z przyszłością” RPZP.08.06.00-32-K006/18 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz pozostałej dokumentacji zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 10.12.2018.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Przedmiar robót

Załącznik nr 3: Plan pomieszczeń,

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Wykonawcą wybranym przez komisję oceny została firma: BUD-POL BIS sp. jawna P. Śliwiński, J.Sobiepan ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin