Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykładowcy/instruktora zajęć przygotowujących młodzież szkolną do zdania egzaminu w zawodzie wizaż w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – nasza przyszłość” RPZP.08.06.00-32-K008/19 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 21.08.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Program szkolenia