Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie dostawcy wyposażenia warsztatów CNC w ramach projektu „CNC – zawód przyszłości” RPZP.08.07.00-32-K001/20 w ramach działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 12.10.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Specyfikacja zamówienia

Załącznik 2: Formularz oferty