Nowy artykuł

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert na modernizację pomieszczeń wózkowni w budynku Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w ramach projektu „Nowe uprawnienia – nowe szanse” RPZP.08.06.00-32-K002/20 w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowano w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Zasadach w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na portalu bazy konkurencyjności

Formularz zapytania ofertowego oraz formularz składanej przez Państwa oferty zamieszczono w załącznikach.

Oferty można składać do 22.10.2020.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1: Formularz oferty

Załącznik 2: Przedmiar robót

Załącznik 3: Wzór umowy