Apel MEN do pracodawców

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.


W związku z tym prosimy rodziców i opiekunów uczniów o kontakt z pracodawcami i powołanie się na ten komunikat w celu zwolnienia uczniów z praktyk.

Jednocześnie prosimy śledzić stronę szkoły, jak również strony MENGIS.


https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach