Nabór 2021/2022

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Nabór 2021 - Dokumenty i poradniki

Nabór 2021 - BSIS WZDZ Szczecin

 

Zasady rekrutacji do Branżowej szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły muszą przedstawić:

1. Dokumenty obowiązkowe:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu
  • kandydaci do klas wielozawodowych dodatkowo dostarczają podpisane umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu
  • kartę zdrowia

 

2. Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

  • opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej