Myśl strategicznie - ucz się praktycznie

„Myśl strategicznie - ucz się praktycznie” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych 32 uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie kształcących się w III klasie w zawodzie elektromechanik.

Działania:

1.

Przygotowanie warsztatów ślusarstwa.

W ZSZ zostaną stworzone warsztaty w których odbywać się będą zajęcia
praktyczne z zakresu nauki zawodu ślusarz, podczas których młodzi ludzie
poznają nowe technologie oraz zapoznają się z nowoczesnymi maszynami i
urządzeniami niezbędne do wykonywania prac ślusarskich. W ramach zadania
zostanie zorganizowana sala (spełniająca wszelkie wymogi i standardy) w
której zainstalowane zostaną sprzęty wskazane przez współpracujących
pracodawców jako niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Po zakończeniu
projektu, będzie wykorzystywana jako sala w której organizowana będzie
praktyczna nauka zawodu.

2.

Zajęcia dodatkowe.

Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych obejmujących wszystkie poniższe elementy:

-

przygotowanie do uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie ślusarz - 150
godzin na grupę - w wyniku realizacji programu uczestnicy powinni opanować
umiejętności niezbędne do wykonywania typowych prac ślusarskich zgodnie
ze standardem kwalifikacji zawodowych wskazanych przez Izbę
Rzemieślniczą i niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych;

-

język niemiecki specjalistyczny - 60 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem ślusarza;

-

poradnictwo zawodowe - 9 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe zagadnienia
związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Łącznie 219 godzin na grupę.

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów w zawodzie. Zapewnione
zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć praktycznych (np.
pilniki, druty, pręty, płaskowniki itp). Uczniowie otrzymają także
książki i inne materiały niezbędne do nauki.

Każdy uczeń odbędzie praktykę obejmującą praktyczną naukę zawodu w
zakładzie pracy podczas których zweryfikuje wiedzę teoretyczną z
praktyczną. Każdy z uczniów odbędzie min. 8 godz w miesiącu praktyk.

W
każdym semestrze odbędzie się spotkanie z pracodawcami, podczas których
zostaną podsumowane dotychczasowe działania, wskazane problemy oraz
sugestie pracodawców odnośnie zmian i rozszerzenia programu.

3.

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie ślusarz.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach będzie miała możliwość przystąpienia
do egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej. Egzamin
zgodnie ze standardami będzie się składał z części teoretycznej i
praktycznej. Po zdaniu egzaminu młodzież otrzyma dyplom czeladnika w
zawodzie ślusarz. Dzięki temu po zakończeniu szkoły będą posiadać
dodatkowy tytuł zawodowy.

Termin realizacji

01.08.2012-31.07.2014