Kucharz - zawód z przyszłością

Projekt „Kucharz – zawód z przyszłością” nr RPZP.08.06.00-32-K006/18 realizowany jest w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018-31.08.2022.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Szczecinie dzięki doposażeniu pracowni gastronomicznej, umożliwieniu 30 uczniom BS kształcącym się w zawodzie kucharz udziału w zajęciach uzupełniających ich wiedzę i umiejętności z zakresu gastronomi oraz stworzeniu warunków umożliwiających odbycie do 31.08.2022r. przez nich praktyki zawodowej zwiększającej ich szanse na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy. Realizacja projektu obok osiągnięcia założonych celów i wskaźników przyczyni się do promocji i poprawy wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży, rodziców oraz pracodawców; wpłynie pozytywnie na samoocenę oraz ułatwi przechodzenie uczniów z etapu edukacji do zatrudnienia; poprawi bieżącą sytuację ekonomiczną uczestników oraz wpłynie pozytywnie na lokalny rynek dostawczo-usługowy.

Uczestnikami projektu będzie 30 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie kucharz w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Szczecinie.

Działania projektowe:

1. Doposażenie Sali gastronomicznej

2. Indywidualne i grupowe poradnictwo edukacyjno - zawodowe podczas którego zostaną wypracowane Indywidualne Plany Rozwoju

3. Zajęcia kucharskie

4. Praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców

5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Harmonogram projektu:

1. Doposażenie pracowni – III kwartał 2018 roku - I kwartał 2019

2. Poradnictwo – rok szkolny 2018/2019 , 2019/2020 oraz 2021/2022

3. Zajęcia kucharskie - rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 oraz 2021/2022

4. Praktyki zawodowe – rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 oraz 2021/2022

5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów – rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 oraz 2021/2022
 

Wartość projektu 586.231,91 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 511.844,41 zł

Harmonogramy zajęć w roku szkolnym 2018/2019

I grupa - zajęcia 30.10.2018-18.03.2019

II grupa - zajęcia 25.02.2019-17.06.2019

Harmonogramy zajęć w roku szkolnym 2019/2020

III grupa - zajęcia

IV grupa - zajęcia

Harmonogramy zajęć w roku szkolnym 2021/2022

V grupa - zajęcia

VI grupa - zajęcia