Nowy artykuł

Projekt „Nowe uprawnienia – nowe szanse” nr RPZP.08.06.00-32-K002/20 realizowany jest w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.08.2023.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia (BS) WZDZ w Szczecinie dzięki doposażeniu szkoły w wózek jezdniowy, umożliwieniu 60 uczniom (10K,50M) udziału w zajęciach pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz stworzeniu warunków umożliwiających odbycie do 31.08.2023r. przez nich staży uczniowskich zwiększającej ich szanse na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy.
Realizacja projektu obok osiągnięcia założonych celów i wskaźników przyczyni się do promocji i poprawy wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży, rodziców oraz pracodawców; wpłynie pozytywnie na samoocenę oraz ułatwi przechodzenie uczniów z etapu edukacji do zatrudnienia; poprawi bieżącą sytuację ekonomiczną uczestników oraz wpłynie pozytywnie na lokalny rynek dostawczo-usługowy.

Uczestnikami projektu będzie łącznie 60 uczniów/uczennic kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Szczecinie.

Działania projektowe:

1. Modernizacja i doposażenie wózkowni

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe - podczas którego zostaną wypracowane Indywidualne Plany Rozwoju

3. Szkolenia dla uczniów: Kierowca wózków jezdniowych

4. Staże uczniowskie

5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych

Wartość projektu 892.625,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 803.362,50 zł