Nowy artykuł

Projekt „CNC-zawód przyszłości” nr RPZP.08.07.00-32-K001/20 realizowany jest w ramach działania 8.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.08.2022.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Szczecinie dzięki doposażeniu szkolnych warsztatów, umożliwieniu 24 osobom udziału w zajęciach pozwalających na uzyskanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz stworzeniu warunków umożliwiających odbycie do 31.08.2022r. przez nich praktyki zawodowej zwiększającej ich szanse na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy.

Uczestnikami projektu będzie 18 uczniów kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ w Szczecinie oraz 3 instruktorów praktycznej nauki zawodu i 3 nauczycieli zawodu .

Działania projektowe:

1. Doposażenie warsztatów CNC

2. Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno - zawodowe podczas którego zostaną wypracowane Indywidualne Plany Rozwoju

3. Szkolenia dla uczniów i nauczycieli z zakresu „Programowanie obrabiarek CNC”

4. Praktyki dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie u lokalnych pracodawców

5. Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Wartość projektu 518.320,00 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 466.382,70 zł

Harmonogram zajęć I grupa uczniów w roku szkolnym 2020/2021