REGULAMIN DOTYCZĄCY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W WZDZ

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PODCZAS REALIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

w

Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

w Szczecinie

 1. Zalecane jest ograniczenie kontaktów bezpośrednich – wykorzystywanie środków komunikacji na odległość, realizowanie płatności transakcji za pomocą metod bezdotykowych
 2. Z zajęć praktycznych mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej
 3. Warunkiem udziału w części praktycznej szkolenia jest wypełnienie „Ankiety wstępnej kwalifikacji zdrowotnej”. „Ankietę …” wypełniają także instruktorzy prowadzący szkolenie.
 4. Wypełnienie kwestionariusza oraz pomiar temperatury ciała jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
  w szkoleniu.
 5. Jeżeli w domu słuchacza przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych
 6. Przed każdym rozpoczęciem zajęć słuchacz kursu jest poddawany procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby stojące w kolejce do pomiaru muszą zachować przynamniej 2-metrowe odstępy.
 7. Osoba dokonująca bezdotykowego mierzenia temperatury (organizator szkolenia/ instruktor) ciała wyposażona jest w maskę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C) lub wyraźnych oznak choroby takich jak m.in.: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba zostaje odsunięta od zajęć. 
 8. Jeżeli, w trakcie trwania zajęć pojawią się u osoby biorącej udział w szkoleniu objawy wskazujące na zakażenie COVID-19 to natychmiast należy to zgłosić organizatorowi zajęć i przerwać uczestnictwo w szkoleniu.
 9. Słuchacze i instruktorzy zobowiązują się do stosowania się do rygoru dezynfekcji dłoni i rękawiczek przed wejściem na teren placówki, jak i okresowo podczas trwania kursu oraz stosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa.
 10. Słuchacz uczestniczy w szkoleniu w prywatnej maseczce ochronnej oraz rękawiczkach ochronnych
 11. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia WZDZ w Szczecinie zapewnia dostęp do maseczek ochronnych, a w razie potrzeby rękawiczek jednorazowych.
 12. WZDZ w Szczecinie zabezpiecza dodatkowe, jednorazowe rękawiczki oraz maseczki na wypadek, gdyby któryś z uczestników nie zabezpieczył tych środków we własnym zakresie, lub gdyby stosowane przez niego budziły wątpliwości lub uległy zniszczeniu
 13. Uczestnicy i instruktorzy zobowiązani są do stosowania zasad higieny w miejscach użyteczności publicznej (korytarze, toalety, itp.)
 14. Słuchacz ma obowiązek stosować się do zasad narzuconych przez administrację państwową w obszarze zasad odpowiedzialnego zachowywania się w dobie pandemii (unikanie dotykania oczu, ust i nosa, kichanie w łokieć itp.), częste mycie rąk, nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu społecznego.
 1. Słuchaczom i instruktorom biorącym udział w szkoleniu, WZDZ w Szczecinie zapewnia środki do dezynfekcji rąk, w umywalniach mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ciepłą wodę oraz dostęp do instrukcji prawidłowego mycia
  i dezynfekcji rąk w dobie zwalczania epidemii COVID-19 .
 2. Słuchacze nie powinni zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów, ograniczenie do niezbędnego minimum rzeczy, które mogą przynieść ze sobą uczestnicy, zaleca się aby uczestnik przynosił ze sobą własne środki ochrony osobistej, jeśli takie są konieczne do udziału w kursie np. kask, okulary ochronne, itp.,
 3. Jeżeli słuchać posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na ławce słuchacza, słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 4. Odległość pomiędzy uczestnikami szkolenia, a instruktorami i pracownikami WZDZ powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 5. Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie, w grupie może przebywać do 12 słuchaczy, w uzasadnionych przypadkach liczba ta może zostać zwiększona
  o dodatkowe 2 osoby
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę, w sali odległość pomiędzy stanowiskami dla słuchaczy powinna wynosić min. 1,5 m (zasad: 1 słuchacz- 1 ławka),
 7. Nie rzadziej niż po 45 minutach instruktor zajęć ma obowiązek organizować przerwy. W tym czasie sale będą wietrzone, a w razie potrzeby również w czasie zajęć; zaleca się pobyt słuchaczy na świeżym powietrzu.
 8. Pomieszczenia, w których były prowadzone zajęcia po ich zakończeniu są każdorazowo wietrzone, a powierzchnie dotykowe w szczególności: podłogi, powierzchnie biurek, blaty ławek, krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze, sprzęt
  i narzędzia są dezynfekowane środkiem bakteriobójczym. 
 9. Organizacja szkoleń jest koordynowana w sposób utrudniający stykanie się ze sobą poszczególnych grup słuchaczy (np. różne godziny przyjścia grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć).