Koniec bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT i zezwoleń na pracę przy obsłudze wózków jezdniowych!

Osoby, zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, zapraszamy do naszych ośrodków na kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych. 

Na miejscu organizujemy egzaminy kwalifikacyjne przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

Osoby zainteresowane przedłużeniem ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych powinny najpóźniej do 30 września 2023r. wystąpić do UDT o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. 

Przedłużenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych jest bezpłatne i wymaga złożenia do UDT stosownego wniosku. Warunkami koniecznymi są: 

wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez okres 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat oraz złożenie oświadczenia o wykonywaniu tych czynności.