„Dobra szkoła – doskonały pracownik”

Informacje o projekcie:

Projekt realizowany będzie w okresie 01.10.2016-31.08.2018. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Zawodowym WZDZ w Świnoujściu dzięki doposażeniu pracowni do nauki przedmiotów elektrycznych oraz stworzeniu warunków do odbycia przez 30 uczniów praktyk i staży zwiększających ich szanse na zatrudnienie na regionalnym rynku pracy. Realizacja projektu obok osiągnięcia założonych celów i wskaźników przyczyni się do promocji i poprawy wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży, rodziców oraz pracodawców; wpłynie pozytywnie na samoocenę oraz ułatwi przechodzenie uczniów z etapu edukacji do zatrudnienia; poprawi bieżącą sytuację ekonomiczną uczestników oraz wpłynie pozytywnie na loklany rynek dostawczo-usługowy. Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 10 uczniów Technikum Zawodowego WZDZ w Świnoujściu.

Działania projektowe:

  1. Doposażenie pracowni do nauki przedmiotów elektrycznych w niezbędne materiały i sprzęt do nauki zawodu
  2. Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe podczas którego zostaną wypracowane Indywidualne Plany Rozwoju
  3. Praktyki i staże zawodowe u lokalnych pracodawców

Harmonogram projektu:

  1. Doposażenie pracowni – I kwartał 2016 roku
  2. Poradnictwo – rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018
  3. Praktyki i staże zawodowe – rok szkolny 2016/2017 oraz 2017/2018

Wartość projektu 165.042,50 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 140.286,16 zł

Załączniki: