Europejskie staże zawodowe

Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do uczniów ZSZ WZDZ w Szczecinie kształcących się w zawodzie elektromechanik/ślusarz oraz fryzjer. W ramach projektu uczniowie odbędą miesięczny staż zawodowy w wybranym kraju UE tj. w Niemczech w miejscowości Schkeuditz niedaleko Lipska. Ustalono termin stażu 26.02-23.03.2018 dla jednej grupy 10 –cio osobowej fryzjerów oraz jednej grupy 10-cio osobowej elektromechaników/ślusarzy. Uczniowie będą odbywać praktyki w firmach, z którymi partner współpracuje od lat. Staż będzie realizowany według uzgodnionego programu z zagranicznymi partnerami, nadzorowany przez fachowców z firm z kraju partnera, jak również przez opiekunów organizacji wysyłającej. Partnerem naszym będzie Vitalis HmbH.
Potwierdzeniem odbycia praktyki zagranicznej będzie certyfikat uczestnictwa w zagranicznym stażu wystawiony przez Promotora (dyrektora szkoły i koordynatora). Beneficjenci otrzymają również dokument Europass Mobilność nadany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie. Oprócz tego beneficjenci uzyskają ocenę praktyki, która stanowić będzie formalne potwierdzenie nabytych umiejętności.

Cele projektu:

• doskonalenie słownictwa zawodowego,

• profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie,

• poznanie potrzeb i wymagań na rynku niemieckim,

• wymiana doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i kulturowej z młodzieżą i pracownikami UE, jak również wymiana doświadczeń związanych ze zwyczajami, kulturą pracy w innych krajach oraz mentalnością ludzi.

Działania:

1. Rekrutacja i kwalifikacja uczniów do projektu.

2. Działania przygotowawcze do wyjazdu – zajęcia językowe oraz kulturowe.

3. Wyjazd na staż (4 tygodnie).

4. Przygotowanie dokumentacji podsumowującej wyjazd.

5. Podsumowanie projektu (prezentacja doświadczeń z wyjazdu pozostałej młodzieży szkolnej).