Szkolenie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne - podstawowy

CEL KURSU

Celem szkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne jest zapoznanie ich z zagrożeniami występującymi podczas przewozu materiałów niebezpiecznych oraz przekazanie im informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

SZKOLENIU KURSOWEMU PODLEGAJĄ

- kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

- spełnienie wymogów określonych w odrębnych przepisach w stosunku do kierowców przewożacych towary niebezpieczne,
- ukończone 21 lat.

 

CZAS TRWANIA KURSU
(szkolenie podstawowe początkowe)

24 godziny, czas trwania: 2 tygodnie, system weekendowy - pt., sob. i niedziela

INFORMACJE DODATKOWE

- Po zdaniu egzaminu kierowca otrzymuje zaświadczenie ADR (ważne na 5 lat) uprawniające go do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Raz na 5 lat kierowca powinien wykazać, że w ciągu roku poprzedzającego termin ważności zaświadczenia ukończył kurs doskonalący i zdał egzamin potwierdzony odpowiednim wpisem do jego zaświadczenia.
- Kierowcy, przewożący materiały niebezpieczne a nie podlegający szkoleniu kursowemu, powinni być przeszkoleni w zakresie wymagań ogólnych i w zakresie bezpieczeństwa (zagrożenia stwarzane przez materiały, postępowanie powypadkowe, zasady udzielania pierwszej pomocy).

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego,
Plac Jana Kilińskiego 3, I piętro, pokój 151
telefon: +48 91 45 01 701; +48 91 45 01 201 w. 396
e-mail: szkolenie@wzdz.pl
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

Absolwenci naszych kursów mają możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim TÜV SÜD Polska, który może stać się przepustką przy poszukiwaniu zatrudnienia poza granicami naszego kraju. Certyfikat ten jest "Potwierdzeniem ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska".

dowiedz się więcej...