Przyjmowanie do naszej szkoły młodzieży z Ukrainy

Ustalenie roku nauki następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granica, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą.

Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Uczniom zapewniamy dodatkową naukę języka polskiego, a także zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów.

Ponadto uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną, której udzielają wychowawcy i pedagog szkolny.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 91 321 51 36, a także w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy.