Aktualności dotyczące projektu

Nowy artykuł
2018-01-31

Rozpoczęło się pierwsze szkolenie „Kierowca wózków jezdniowych” w Szczecinie dla grupy 10-cio osobowej. W dniach 22-29.01.2018 odbywały się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym a w dniu 30.01.2018 zajęcia doradztwa grupowego. Szkolenie realizowane będzie w okresie 31.01-23.02.2018.Nowy artykuł

Informacje o projekcie:

Projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego" nr RPZP.08.06.00-32-K034/17 realizowany jest w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w partnerstwie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Polskiego Rejestru Statków SA w Gdańsku. Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2017-31.12.2019. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego osób dorosłych, mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego do potrzeb rynku dzięki utworzeniu nowego i doposażeniu warsztatów spawalniczych WZDZ w Szczecinie i jego placówek oraz stworzeniu oferty edukacyjnej umożliwiającej uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy.

Uczestnicy projektu:

Projekt jest skierowany do 216 osób, mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Kryteria uczestnictwa:
- wiek powyżej 18 roku życia
- mieszkaniec/ka województwa zachodniopomorskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

- osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie z własnej woli, chcąca zdobyć, uzupełnić, podwyższyć kwalifikacje zawodowe
- złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika, status uczestnika projektu)

Kryteria selekcji:
- kobiety (3 pkt)
- osoby niepełnosprawne (3 pkt)
- mające miejsce zamieszkania oddalone od ośrodków WZDZ-u (40 km + 3 pkt, 30 km + 2 pkt, 20 km + 1 pkt)
- posiadające pierwsze kwalifikacje spawalnicze w tej samej metodzie lub pokrewnej (tak – 1 pkt)
- osoba bezrobotna (1 pkt)

Działania projektowe:
- doposażenie warsztatów spawalniczych w ośrodkach WZDZ-u
- doradztwo indywidualne (2 godz/osobę)
- doradztwo grupowe (5 godz/grupę)
- realizacja szkoleń,
- staż zawodowy u pracodawcy dla grupy 10 osób obejmujący 150 godz/grupę

Szkolenia będą realizowane w ośrodkach WZDZ w:
- Szczecinie
- Stargardzie
- Trzebiatowie
- Świnoujściu

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 22 szkolenia:

Planowane szkolenia w Szczecinie (łącznie 11 szkoleń):

1. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli – wraz z egzaminem UDT –3 szkolenia

2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 – 2 szkolenia

3. Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135 – 1 szkolenie

4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 - 1 szkolenie

5. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 - 1 szkolenie

6. Spawanie blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG 141 - 1 szkolenie

7. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG 131 - 1 szkolenie

8. Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi – 1 szkolenie

Planowane szkolenia w Stargardzie (łącznie 6 szkoleń)

1. Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli – 3 szkolenia

2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 – 1 szkolenie

3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 136 - 1 szkolenie

4. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 - 1 szkolenie

Planowane szkolenia w Świnoujściu (3 szkolenia)

1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 – 3 szkolenia

Planowane szkolenia w Trzebiatowie (2 szkolenia)

1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 –2 szkolenia

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU.

Harmonogram poszczególnych szkoleń będzie przygotowywany na bieżąco po uzbieraniu grupy szkoleniowej.

Koszty i warunki organizacji kursów: koszty szkolenia, w tym materiały, koszty dojazdu, badań lekarskich, ubrań roboczych, egzaminów są w całości pokrywane ze środków projektu.

Wartość projektu 1.908.447,36 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.705.175,36 zł

Załączone pliki:

Dokumenty rektutacyjne (oryginaly) należy złożyć w Ośrodku Kształcenia Zawodowego WZDZ w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu lub Trzebiatowie. W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną - muszą to być dokumenty podpisane odręcznie i zeskanowane. Oryginały można wówczas dosterczyć osobiście lub pocztą tradycyjną w późniejszym okresie.