Aktywna tablica

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

Program został dofinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości: 14 000,00 zł.

Całkowita wartość programu: 17 500,00 zł.

W ramach działań podjętych w programie doposażono dwie sale w nowoczesne zestawy interaktywne (tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym), umożliwiając tym samym prowadzenie zajęć z użyciem technologii informacyjno - komunikacyjnej.

TIK czyli technologie informacyjno-komunikacyjne stały się nieodłącznym składnikiem szkolnej edukacji. Nikt już nie wyobraża sobie nauczania bez dostępu do programów i aplikacji multimedialnych, czy gromadzenia i przesyłania danych w elektronicznej postaci. Coraz więcej mamy w szkołach interaktywnych tablic i monitorów. Cyfrowa szkoła nie pozostaje już w sferze marzeń, ale powoli staje się codziennością. Okazuje się jednak, że TIK jest dla wielu nauczycieli nie lada wyzwaniem. Nadążanie za pędzącą do przodu technologią wymaga ciągłego doskonalenia swoich kompetencji cyfrowych które są ważną umiejętnością każdego nauczyciela. Gdy wydają się one trudne do opanowania, z pomocą przychodzą proste narzędzia TIK, które wspierają nauczycieli w korzystaniu z wszelkich dobrodziejstw współczesnej technologii. Poziom dojrzałości technologicznej, sposoby wykorzystywania internetu, dobór środków komunikacji oraz formy spędzania czasu w sieci mają również znaczący wpływ na jakość życia młodzieży i rozwój jej kompetencji, potrzebnych zarówno obecnie, w życiu prywatnym i nauce, jak i w przyszłej pracy zawodowej. Wpływają na wszechstronny rozwój nauczyciela i ucznia, urozmaicają i wzbogacają proces dydaktyczny. Technologie te dostarczają również nauczycielom narzędzi diagnozy, które również mogą przyczynić się do optymalizacji procesu szkolenia. Nowoczesne technologie są elementem składowym naturalnego środowiska współczesnego ucznia i jako takie powinny być obecne na wszystkich szczeblach edukacji. Jednym z powszechnych efektów wprowadzania nowych technologii na zajęciach szkolnych jest wzrost zainteresowania uczniów lekcją i poznanymi treściami oraz wzmocnienie motywacji do nauki, w związku z czym długofalowym zadaniem programu będzie wypracowanie trwałych rezultatów w tym zakresie.

Mamy zatem nadzieję, że poprzez realizację Rządowego Programu „Aktywna Tablica” uzyskane efekty będą niezwykle wartościowe i ponadczasowe, a zajęcia jeszcze bardziej inspirujące i nietuzinkowe.

 

Cele projektu:

 • umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii;
 • upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole;
 • podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów i nauczycieli.

 

Cele programu „Aktywna tablica”:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w szczególności w zakresie posługiwania się Tik w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
 • wspieranie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Działania podjęte w ramach realizacji programu:

Zawarcie porozumienia w ramach którego szkoły naszego zakładu zobowiązują się do utworzenia „Międzyszkolnej sieci współpracy” nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Stronami porozumienia zostały:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
 • Zespół Szkół w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
 • Zespół Szkół Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie z siedzibą w Trzebiatowie

 

W ramach realizacji programu „Aktywna Tablica”, by popularyzować wykorzystywanie nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniem, w naszej szkole zorganizowano lekcje otwarte dla nauczycieli:

 

Nauczyciele uczestniczyli wwarsztatach, szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 •  „Warsztaty rozszerzające umiejętność wykorzystania narzędzi interaktywnych w codziennej praktyce szkolnej”
 • Odwrócona lekcja – inspiracje „do góry nogami” z Dlaucznia.pl
 • Nowoczesny warsztat pracy nauczyciela - Jak wykorzystać strony internetowe do angażowania uczniów na lekcjach
 • Efektywna edukacja zdalna – wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość - Multimedialne zasoby edukacyjne
 • Efektywna edukacja zdalna – wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość - Metodyka nauczania zdalnego