Europejska Młodzież

Projekt "Europejska młodzież" realizowany jest w ramach programu ERASMUS +.

Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do uczniów ZSZ WZDZ w Szczecinie kształcących
się w zawodzie elektromechanik/ślusarz oraz fryzjer. W ramach projektu
uczniowie odbędą miesięczny staż zawodowy w wybranym kraju UE tj. w
Niemczech w miejscowości Schkeuditz niedaleko Lipska. Ustalono termin
stażu 01.02-26.02.2016 dla jednej grupy 10 –cio osobowej fryzjerów oraz
jednej grupy 10-cio osobowej elektromechaników/ślusarzy. Uczniowie będą
odbywać praktyki w firmach, z którymi partner współpracuje od lat. Staż
będzie realizowany według uzgodnionego programu z zagranicznymi
partnerami, nadzorowany przez fachowców z firm z kraju partnera, jak
również przez opiekunów organizacji wysyłającej. Partnerem naszym będzie
Vitalis HmbH.

Potwierdzeniem odbycia praktyki zagranicznej będzie certyfikat
uczestnictwa w zagranicznym stażu wystawiony przez Promotora (dyrektora
szkoły i koordynatora). Beneficjenci otrzymają również dokument Europass
Mobilność nadany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie. Oprócz
tego beneficjenci uzyskają ocenę praktyki, która stanowić będzie
formalne potwierdzenie nabytych umiejętności.

Cele projektu:

- doskonalenie słownictwa zawodowego,

- profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie,

- poznanie potrzeb i wymagań na rynku niemieckim,

- wymiana doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i kulturowej z
młodzieżą i pracownikami UE, jak również wymiana doświadczeń związanych
ze zwyczajami, kulturą pracy w innych krajach oraz mentalnością ludzi.

Działania:

1. Rekrutacja i kwalifikacja uczniów do projektu.

2. Działania przygotowawcze do wyjazdu – zajęcia językowe oraz kulturowe.

3. Wyjazd na staż (4 tygodnie).

4. Przygotowanie dokumentacji podsumowującej wyjazd.

5. Podsumowanie projektu (prezentacja doświadczeń z wyjazdu pozostałej młodzieży szkolnej).


Publikacja upowszechniająca projekt Erasmus+