Myśl strategicznie - ucz się praktycznie

„Myśl strategicznie - ucz się praktycznie” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych 32 uczniów uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej WZDZ w Szczecinie kształcących się w III klasie w zawodzie elektromechanik.

Działania:

1.

Przygotowanie warsztatów ślusarstwa.


W ZSZ zostaną stworzone warsztaty w których odbywać się będą zajęcia praktyczne z zakresu nauki zawodu ślusarz, podczas których młodzi ludzie poznają nowe technologie oraz zapoznają się z nowoczesnymi maszynami i urządzeniami niezbędne do wykonywania prac ślusarskich. W ramach zadania zostanie zorganizowana sala (spełniająca wszelkie wymogi i standardy) w której zainstalowane zostaną sprzęty wskazane przez współpracujących pracodawców jako niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Po zakończeniu projektu, będzie wykorzystywana jako sala w której organizowana będzie praktyczna nauka zawodu.

2.

Zajęcia dodatkowe.


Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych obejmujących wszystkie poniższe elementy:


-

przygotowanie do uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie ślusarz - 150 godzin na grupę - w wyniku realizacji programu uczestnicy powinni opanować umiejętności niezbędne do wykonywania typowych prac ślusarskich zgodnie ze standardem kwalifikacji zawodowych wskazanych przez Izbę Rzemieślniczą i niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych;


-

język niemiecki specjalistyczny - 60 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem ślusarza;


-

poradnictwo zawodowe - 9 godzin na grupę - młodzież pozna podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.


Łącznie 219 godzin na grupę.


Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów w zawodzie. Zapewnione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć praktycznych (np. pilniki, druty, pręty, płaskowniki itp). Uczniowie otrzymają także książki i inne materiały niezbędne do nauki.

Każdy uczeń odbędzie praktykę obejmującą praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy podczas których zweryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyczną. Każdy z uczniów odbędzie min. 8 godz w miesiącu praktyk.

W każdym semestrze odbędzie się spotkanie z pracodawcami, podczas których zostaną podsumowane dotychczasowe działania, wskazane problemy oraz sugestie pracodawców odnośnie zmian i rozszerzenia programu.

3.

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie ślusarz.


Młodzież uczestnicząca w zajęciach będzie miała możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej. Egzamin zgodnie ze standardami będzie się składał z części teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu młodzież otrzyma dyplom czeladnika w zawodzie ślusarz. Dzięki temu po zakończeniu szkoły będą posiadać dodatkowy tytuł zawodowy.

Termin realizacji

01.08.2012-31.07.2014