Historia

Początkiem działalności szkoły w Szczecinie było otwarcie dwóch klas pierwszych już od września 1959 roku, w których naukę pobierało 50 uczniów w zawodach: ślusarz, elektromonter, elektromechanik, stolarz, tapicer i introligator. W odpowiedzi na pismo Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosła dnia 3 października 1959 roku Ministerstwo Oświaty upoważniło Związek do otwierania zasadniczych szkół zawodowych. Szkoła w Szczecinie mieściła się w budynku Zakładu Doskonalenia Rzemiosła i nazywała się Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zakładu Doskonalenia Rzemiosła. Budynek, w którym mieściła się szkoła i zakład powstał w 1929 roku i został zaprojektowany na szkołę rzemiosł (Fachschule). W 1946 roku imponujący kompleks gmachów poniemieckich szkół rzemieślniczych przejął Zarząd Miejski i powstał Zakład Doskonalenia Rzemiosła. W pierwszych latach szkoła napotykała na duże trudności nie mając swego samodzielnego lokalu, korzystając gościnnie z pomieszczeń wykładowych, w których prowadzono szkolenia kursowe. Praktyczna nauka zawodu odbywała się we własnych warsztatach. Pierwszym dyrektorem szkoły do września 1962 roku był Pan Teodor Garbarczuk. W latach tych szkoła liczyła 12 - 13 oddziałów.


Następne lata za czasów dyrektora Pana Jana Kalicińskiego to dalszy rozwój szkoły, kiedy zaczęto kształcić w kolejnych nowych zawodach takich jak: elektroinstalator, malarz, szkutnik, ślusarz wyposażenia okrętowego, tokarz, introligator, stolarz, tapicer. Od roku 1964, kiedy to odbudowano drugie skrzydło budynku wyłącznie dla potrzeb szkoły co stworzyło bardzo dobre warunki nauczania szkoła liczyła już 20 oddziałów, a jej nowym dyrektorem był Pan Czesław Suwała. Od 1 września 1970 roku szkoła zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą WZDZ, a od roku 1972 jej nowym dyrektorem zostaje pan Włodzimierz Ostapczuk.


Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł wraz ze zmianami ustrojowymi zmiany gospodarcze. Nowy dyrektor szkoły Pan Jan Woźniak wprowadził nauczanie dwóch nowych zawodów: kucharz i kelner. Część warsztatów szkoleniowych zlikwidowano z powodu trudności finansowych, a do szkoły zaczęto przyjmować uczniów do klas wielozawodowych z zajęciami praktycznymi w zakładach pracy.


Rok 1999 to rok wprowadzenia do szkół reformy oświatowej, która również dotyczyła szkolnictwa zawodowego. Stanowisko dyrektora powierzono Pani Marii Ścibior - Szczepan, która nadal pełni tę funkcję.

W roku 2001 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie wraz ze wszystkimi prowadzonymi szkołami pod prezesurą Pana Jana Osińskiego wdrożył System Zarządzania Jakością.

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło szkołom nowe wyzwania. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej stało się możliwe pozyskiwanie środków europejskich dla rozwoju szkół. W maju 2008 roku dyrektor szkoły, kilkoro nauczycieli i instruktorzy praktycznej nauki zawodu włączyło się do prac związanych ze składaniem projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła została wyposażona w nowoczesną salę multimedialną (z 16 stanowiskami komputerowymi i tablicę interaktywną), w której odbywają się prezentacje multimedialne ze wszystkich przedmiotów. Pracownia ta pozwoliła na wdrożenie nowych form nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych. Ponadto doposażono w sprzęt specjalistyczny pracownię elektryczną i warsztaty szkolne, a bibliotekę szkolną w cenny księgozbiór.

Od września 2017 roku, w wyniku kolejnej reformy oświaty nasza szkoła zmieniła nazwę na Branżową Szkołę I Stopnia WZDZ w Szczecinie.

W 2018 roku w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 przebudowano warsztat ślusarsko - mechaniczny. Warsztat wyposażono w nowoczesne obrabiarki do metalu, powstała pracownia projektowania i programowania CNC. Jednocześnie wprowadzono do oferty szkoleniowej nowy zawód – operator obrabiarek skrawających.

Ponadto nasi uczniowie uczestniczą w różnych programach unijnych, uzyskując dodatkowe kwalifikacje rynkowe. Bierzemy udział w programie Erasmus+, dzięki któremu uczniowie odbywają staże zagraniczne (Włochy, Niemcy). Na bieżąco doposażana jest baza dydaktyczna szkoły w nowoczesne technologie.

Naszym uczniom zapewniamy stałą opiekę pedagoga szkolnego, psychologa i pielęgniarki i doradcy zawodowego. Najlepsi uczniowie i sportowcy otrzymują stypendia. Szkoła na bieżąco współpracuje z wieloma instytucjami i pracodawcami uczniów.

W okresie 60 lat działalności mury szkoły prowadzonej przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie opuściło około 6,5 tysiąca absolwentów, z których pewna liczba ukończyła studia wyższe.

Opracowanie BSIS WZDZ w Szczecinie