Europejski kucharz

"Europejski kucharz" realizowany jest w ramach projektu: "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie-LEONARDO DA VINCI-PROJEKTY MOBILNE (STAŻE) 2012.

Informacje o projekcie:

Projekt skierowany jest do uczniów ZSZ WZDZ w Szczecinie kształcących
się w zawodzie kucharz małej gastronomii. W ramach projektu uczniowie
odbędą staż zawodowy zagraniczny w wybranym kraju UE tj. we Włoszech w
miejscowości Rimini. Ustalono termin stażu 01.06-29.06.2013 dla jednej
grupy 15 osób. Uczniowie będą odbywać praktyki w punktach
gastronomicznych-hotele, restauracje, z którymi partner współpracuje od
lat. Staż będzie realizowany według uzgodnionego programu z
zagranicznymi partnerami, nadzorowany przez fachowców z firm z kraju
partnera, jak również przez opiekunów organizacji wysyłającej. Partnerem
naszym będzie Sistema Turismo z Włoch.

Podczas realizacji projektu główny nacisk położony zostanie na:

-

poznanie procesów technologicznych kuchni włoskiej,

-

nabycie praktycznych umiejętności,

-

tendencje rozwoju w w/w branży,

-

aktywne poszukiwanie pracy i skuteczną prezentację posiadanych kwalifikacji.

Potwierdzeniem odbycia praktyki zagranicznej będzie certyfikat
uczestnictwa w zagranicznym stażu wystawiony przez Promotora (dyrektora
szkoły i koordynatora). Beneficjenci otrzymają również dokument Europass
Mobilność nadany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie. Oprócz
tego beneficjenci uzyskają ocenę praktyki, która stanowić będzie
formalne potwierdzenie nabytych umiejętności.

Cele projektu:

-

doskonalenie słownictwa zawodowego,

-

profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie,

-

poznanie potrzeb i wymagań Włochów,

-

poznanie standardów kuchni śródziemnomorskiej,

-

poznanie procesów technologii i techniki gastronomicznej,

-

wymiana doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i kulturowej z
młodzieżą i pracownikami UE, jak również wymiana doświadczeń związanych
ze zwyczajami , kulturą pracy w innych krajach oraz mentalnością ludzi.

Działania:

1.

Rekrutacja i kwalifikacja uczniów do projektu.

2.

Działania przygotowawcze do wyjazdu – zajęcia językowe oraz kulturowe.

3.

Wyjazd na staż (4 tygodnie).

4.

Przygotowanie dokumentacji podsumowującej wyjazd.

5.

Podsumowanie projektu (prezentacja doświadczeń z wyjazdu pozostałej młodzieży szkolnej).