Dobry zawód dziś - lepsza przyszłość jutro

Projekt "Dobry zawód dziś - lepsza przyszlość jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ w Szczecinie.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 30 uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowsej WZDZ w Szczecinie poprzez nabycie przez nich dodatkowej kwalifikacji zawodowej przypisanej do zawodu technik elektryk.

Działania:


1.

Zajęcia pozalekcyjne.


Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych obejmujących wszystkie poniższe elementy:


a)

zajęcia z psychologiem - kształtowanie zachowań asertywnych, motywacyjnych, komunikacja - głównym celem jest zwiększenie motywacji młodzieży do uczestniczenia w projekcie;


b)

zajęcia z zakresu poszerzonej wiedzy elektrycznej w formie zajęć dodatkowych w szkole i w warsztatach szkolnych:-

zajęcia teoretyczne obejmują m.in. zagadnienia: instalacje elektryczne, rodzaje mierników, metody pomiarowe, odnawialne źródła energii, budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń, zasady racjonalnej gospodarki elektroenerget, zasady organizacji i wykonywanie prac, badania i pomiary ochronne i eksploatacyjne, projektowanie instalacji elektrycznych;-

zajęcia praktyczne w warsztacie szkolnym: montaż elementów instalacji elektrycznych, łączenie i wykonywanie instalacji z wykorzystaniem urządzeń do otrzymywania energii z odnawialnych źródeł, lampy LED, ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń, konserwacja i naprawa instalacji, wykonywanie pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych.Uczniowie po ukończeniu zajęć otrzymają świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Warunkiem otrzymania świadectwa będzie uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie materiału oraz egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję SEP.


c)

j. niemiecki specjalistyczny - młodzież pozna podstawowe słownictwo związane z wykonywanym zawodem elektryka (m.in. posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu elektryki, montażu maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych; poznanie podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku niemieckim związanych z ubieganiem się o pracę i ustaleniem warunków zatrudnienia; analiza i interpretacja krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych.

2.

Organizacja staży u pracodawców.


Celem staży jest m.in: zapoznanie z: zasadami BHP; zagrożeniami dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy; otoczeniem rynkowym firmy; organizacją stanowiska pracy oraz czynnościami związanymi z realizacją zadań; planowanie i realizacja prac na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów elektrycznych i elektronicznych; sporządzanie dokumentacji z wykonywanych prac i pomiarów. Każdy uczeń odbędzie staż w zakładzie pracy podczas którego zweryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyczną.

3.

Działalność szkolnego ośrodka kariery.


Uczniowie uczestniczący w projekcie w ramach SZOK zostaną objęci zajęciami doradztwa grupowego (funkcjonowanie na rynku pracy, planowanie rozwoju zawodowego, otwarcie własnej działalności gospodarczej) oraz doradztwem indywidualnym (kształtowanie postaw i zachowań przydatnych do planowania osobistej ścieżki rozwoju zawodowego). W funkcjonującym w szkole od września 2012 SZOK-u uczniom udostępnione są m.in. specjalistyczne programy komputerowe, ulotki i broszury, czasopisma, książki, płyty CD i kasety wideo.


Termin realizacji:

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2013-31.07.2015