Dobry zawód dziś - lepsza przyszłość jutro

Projekt "Dobry zawód dziś - lepsza przyszlość jutro" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2 PO KL.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowej WZDZ w Szczecinie.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 30 uczniów kształcących się w Zasadniczej Szkole Zawodowsej WZDZ w Szczecinie poprzez nabycie przez nich dodatkowej kwalifikacji zawodowej przypisanej do zawodu technik elektryk.

Działania:

1.

Zajęcia pozalekcyjne.

Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych obejmujących wszystkie poniższe elementy:

a)

zajęcia z psychologiem - kształtowanie zachowań asertywnych,
motywacyjnych, komunikacja - głównym celem jest zwiększenie motywacji
młodzieży do uczestniczenia w projekcie;

b)

zajęcia z zakresu poszerzonej wiedzy elektrycznej w formie zajęć dodatkowych w szkole i w warsztatach szkolnych:

-

zajęcia teoretyczne obejmują m.in. zagadnienia: instalacje elektryczne,
rodzaje mierników, metody pomiarowe, odnawialne źródła energii, budowa i
eksploatacja maszyn i urządzeń, zasady racjonalnej gospodarki
elektroenerget, zasady organizacji i wykonywanie prac, badania i pomiary
ochronne i eksploatacyjne, projektowanie instalacji elektrycznych;

-

zajęcia praktyczne w warsztacie szkolnym: montaż elementów instalacji
elektrycznych, łączenie i wykonywanie instalacji z wykorzystaniem
urządzeń do otrzymywania energii z odnawialnych źródeł, lampy LED,
ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń, konserwacja i naprawa
instalacji, wykonywanie pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych.

Uczniowie po ukończeniu zajęć otrzymają świadectwo kwalifikacji na
stanowisku eksploatacji w zakresie urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Warunkiem otrzymania
świadectwa będzie uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie materiału oraz
egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję SEP.

c)

j. niemiecki specjalistyczny - młodzież pozna podstawowe słownictwo
związane z wykonywanym zawodem elektryka (m.in. posługiwanie się
podstawowymi pojęciami z zakresu elektryki, montażu maszyn, urządzeń,
instalacji elektrycznych; poznanie podstawowych zwrotów i wyrażeń w
języku niemieckim związanych z ubieganiem się o pracę i ustaleniem
warunków zatrudnienia; analiza i interpretacja krótkich tekstów
pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych.

2.

Organizacja staży u pracodawców.

Celem staży jest m.in: zapoznanie z: zasadami BHP; zagrożeniami dla
zdrowia i życia na stanowiskach pracy; otoczeniem rynkowym firmy;
organizacją stanowiska pracy oraz czynnościami związanymi z realizacją
zadań; planowanie i realizacja prac na podstawie dokumentacji
technicznej; wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów
elektrycznych i elektronicznych; sporządzanie dokumentacji z
wykonywanych prac i pomiarów. Każdy uczeń odbędzie staż w zakładzie
pracy podczas którego zweryfikuje wiedzę teoretyczną z praktyczną.

3.

Działalność szkolnego ośrodka kariery.

Uczniowie uczestniczący w projekcie w ramach SZOK zostaną objęci
zajęciami doradztwa grupowego (funkcjonowanie na rynku pracy, planowanie
rozwoju zawodowego, otwarcie własnej działalności gospodarczej) oraz
doradztwem indywidualnym (kształtowanie postaw i zachowań przydatnych do
planowania osobistej ścieżki rozwoju zawodowego). W funkcjonującym w
szkole od września 2012 SZOK-u uczniom udostępnione są m.in.
specjalistyczne programy komputerowe, ulotki i broszury, czasopisma,
książki, płyty CD i kasety wideo.

Termin realizacji:

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2013-31.07.2015