Projekty

Projekt „Szkolnictwo zawodowe – nasza przyszłość” nr RPZP.08.06.00-32-K008/19 realizowany jest w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2020-31.08.2022.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Branżowych Szkołach I Stopnia WZDZ w Szczecinie, Trzebiatowie i Świnoujściu dzięki doposażeniu warsztatów szkolnych w Trzebiatowie, umożliwienie 96 uczniom udział w zajęciach pozwalających na uzyskanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz stworzenie warunków umożliwiających odbycie do 31.08.2022 przez nich praktyki zawodowej. Realizacja projektu obok osiągnięcia założonych celów i wskaźników przyczyni się do promocji i poprawy wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży, rodziców oraz pracodawców; wpłynie pozytywnie na samoocenę oraz ułatwi przechodzenie uczniów z etapu edukacji do zatrudnienia; poprawi bieżącą sytuację ekonomiczną uczestników oraz wpłynie pozytywnie na lokalny rynek dostawczo-usługowy.

Uczestnikami projektu będzie łącznie 96 uczniów/uczennic kształcących się w zawodzie: elektryk, elektromechanik, ślusarz, operator obrabiarek CNC, kucharz, fryzjer uczęszczających do Branżowej Szkoły I Stopnia WZDZ w Szczecinie, Trzebiatowie i Świnoujściu.

Działania projektowe:

1. Doposażenie i modernizacja warsztatów ślusarskich i stolarskich w BS w Trzebiatowie

2. Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno - zawodowe podczas którego zostaną wypracowane Indywidualne Plany Rozwoju

3. Szkolenia dla uczniów: Spawanie MAG 135, Stolarz meblowy, Elektryk z uprawnieniami SEP, Wizaż, SEP, Kelner z językiem niemieckim. 3. Praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców

4. Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Wartość projektu 2.156.246,55 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.929.326,55 zł